Jsme v tom společně – třiďte také!

V první řadě bychom si měli definovat co to vlastně odpad je. Odpad dělíme na komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad.

Komunální odpad je odpad, který vzniká v jednotlivých rodinách a domácnostech. Tento potom dále můžeme rozdělit na směsný a tříděný odpad.

Směsný odpad obsahuje i řadu dále využitelných složek – např. papír, plast, sklo, elektroodpad atd. a je pouze na nás – na občanech – tyto dále využitelné složky správně třídit do příslušných kontejnerů nebo jiných nádob k tomu určených a umožnit následnou recyklaci těchto složek.

Odpady, které vytřídíme do barevných kontejnerů nebo jiných nádob k tomu určených odveze svozová firma dále na tzv. dotřiďovací linku a potom tyto putují do dalších zpracovatelských firem.

PROČ třídit odpad?

Tříděním odpadu umožňujeme recyklaci tohoto odpadu. Díky správnému třídění se může odpad recyklovat a mohou tak vznikat nové, užitečné a běžně využívané věci. Snižujeme tak celkové množství odpadu a jeho následné skládkování.

Díky třídění odpadu chráníme životní prostředí. Méně odpadu chrání přírodu pro další generace.

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a celkové životní prostředí. Tříděním umožňujeme další zpracování odpadu – recyklaci. Pokud nejsou odpady vytříděny už při svém vzniku, jejich recyklace není následně možná.

 

JAK se odpady třídí?

Tím, že odpad díky našemu třídění skončí v barevných popelnicích, zamezujeme jeho skládkování, což je primárním cílem nejen z hlediska ochrany životního prostředí.

Modrá je dobrá, proto sem patří i PAPÍR

Do modrých nádob, které nesou označení PAPÍR můžeme vytřídit: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, papírové obaly, knihy bez vazby (pouze vnitřky), kancelářský papír  apod.

Žlutý je nejen pes, ale také PLAST

Do žlutých kontejnerů s označením PLAST vhazujeme plasty (fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, balící fólie, obaly od CD disků a další výrobky z plastů).

Oranžový je džus v KARTONU

Oranžová je barva, která se tvoří spojením žluté a červené, ale je to také barva NÁPOJOVÝCH KARTONŮ.

Do těchto oranžových kontejnerů patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Červená barva lásky, ale také ELEKTRO

Červený kontejner je určen pro drobná elektrozařízení a baterie.

Zelená je nejen tráva, ale také SKLO

Do zelených nádob s označením SKLO můžeme vhazovat barevné sklo (např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od zavařenin (také od kečupů a marmelád).

V některých městech sem patří také čiré sklo – proto je důležité sledovat značení na nádobách. Pokud jsou totiž vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

Hnědá je barva přírody a také BIOODPADU

Do tohoto kontejneru můžeme vhazovat trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávové sedliny, plevel, větvičky apod.

Svoz odpadu

Svoz odpadů znamená vysypání obsahu nádob na odpad do svozového vozidla – nákladní auto, které je upravené speciálně pro nakládku a následný svoz odpadu. Toto auto následně dopraví na místo, kde se s nimi dále nakládá.

Svozy odpadu jsou zajištěny v předem stanovený čas v daných intervalech nejčastěji prostřednictvím svozové společnosti.

Jsou popeláři povinni uklízet nepořádek okolo popelnic na směsný odpad nebo ne?

Zaměstnanci svozových společností opravdu nemají v popisu práce automaticky uklízet odpad kolem popelnic. Za pořádek kolem popelnic jsou odpovědní majitelé příslušných objektů, a to podle konkrétní vyhlášky.

Co to vlastně recyklace je?

Recyklace je proces, kdy pracujeme s odpadem tak, že tento směrujeme k jeho dalšímu využití. Je to opětovné využití odpadu ve výrobním procesu, kdy je tento materiál cíleně přetvářený ve výrobě na vstupní surovinu při další výrobě.

Recyklace nám umožňuje šetřit jak obnovitelné, tak neobnovitelné zdroje a pomáhá nám snižovat zátěž, která je kladena na životní prostředí.

Mezi hlavní přínosy recyklace patří snížení těžby nových surovin, omezení skládkování a ochrana životního prostředí. Aby mohl být odpad recyklován, musí být řádně roztříděný podle druhu materiálu. To častokrát zvyšuje náklady. Proto je nejvýhodnější variantou, když odpad třídí přímo domácnosti a jednotlivci ukládáním odpadu do k tomu určených barevně rozlišených nádob.

Recyklovat ano či ne? To je hodně propíraná otázka.

Ve společnosti se objevují různé a často protichůdné mýty – jedna skupina lidí tvrdí, že obsah barevných kontejnerů se následně po vytřídění namixuje a stejně skončí na jedné hromadě, druhá skupina ale zastává názor, že kontejnerů ke třídění je málo. Jak to tedy je?

Sype se všechen odpad na jednu hromadu?

Odpověď je možná pro první skupinu lidí velmi překvapivá, ale skutečností je, že ne, odpad se na jednu hromadu následně nesype. Namixování tříděného odpadu a jeho odvoz na skládku by zcela popíral logiku recyklace. Obsah kontejnerů končí na třídících linkách, kde je následně ručně dotříděn nebo putuje k dalšímu zpracování smluvním odběratelům.

 

Recyklace začíná u nás doma!